تعبیر خواب بچه ؛ از خوشبختی بی پایان تا اندوه بی سرانجام !

لوک اویتنهاو می گوید : 1- تعبیر دیدن بچه در خواب ( فرزند خود ) خوشبختی است 2- دیدن خواب بچه ای همراه مادرش نشانه اوقات مبارک است 3- تعبیر خواب بچه های کوچک نشانه غم و غصه است 4- دیدن کودکان بی شمار در خواب نشانه فلاکت است

تعبیر خواب تصادف : گرفتاری یا ثروت ؟

دیدن در خواب دارای چه تعبیری است ؟ کتاب بانک جامع تعبیر خواب  اگر فردی در خواب ببیند که تصادف کرده است و مجروح شده نشانه این است که برای وی بدبختی و گرفتاری پیش می آید ولی با صدقه و توکل کردن به خدا این گرفتاری و بدبختی