تعبیر خواب گردو : خوش شانسی، شادی، خوشبختی …

1- تعبیر خواب گردو خوش شانسی، شادی و خوشبختی است. کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید 2- تعبیر دیدن گردو در خوابتان این است که شما به وظیفه ای که در دست دارید اما زمان خود را هدر می دهید. 3- تعبیر دیگر خواب گردو ، خوشی و فراوانی است