تعبیر خواب بچه ؛ از خوشبختی بی پایان تا اندوه بی سرانجام !

لوک اویتنهاو می گوید : 1- تعبیر دیدن بچه در خواب ( فرزند خود ) خوشبختی است 2- دیدن خواب بچه ای همراه مادرش نشانه اوقات مبارک است 3- تعبیر خواب بچه های کوچک نشانه غم و غصه است 4- دیدن کودکان بی شمار در خواب نشانه فلاکت است

تعبیر خواب گردو : خوش شانسی، شادی، خوشبختی …

1- تعبیر خواب گردو خوش شانسی، شادی و خوشبختی است. کارل یونگ ، پروفسور سوئیسی میگوید 2- تعبیر دیدن گردو در خوابتان این است که شما به وظیفه ای که در دست دارید اما زمان خود را هدر می دهید. 3- تعبیر دیگر خواب گردو ، خوشی و فراوانی است