تعبیر خواب تصادف : گرفتاری یا ثروت ؟

دیدن در خواب دارای چه تعبیری است ؟ کتاب بانک جامع تعبیر خواب  اگر فردی در خواب ببیند که تصادف کرده است و مجروح شده نشانه این است که برای وی بدبختی و گرفتاری پیش می آید ولی با صدقه و توکل کردن به خدا این گرفتاری و بدبختی